کی؟ آخه چرا؟

چادر مشکی ناصر‌الدین شاه وارد ایران کرد
چادر گل گلی که وارد ایران کرد؟

در رابطه با: چادر مشکی را ناصرالدین شاه از مجالس عیاشی اروپا آورد!

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر