وزارت ارشاد با همکاری جوزان فیلم تقدیم می کند

جدایی خسرو از شیرین به کارگردانی سید محمد حسینی
[ بزودی در تمامی کتابخانه ها و کتابفروشی های کشور! ]

در رابطه با: آیا مولوی،حافظ،خیام و نظامی هم نیاز به ممیزی دارند؟(اظهار نظر 20 اهل قلم)

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر