انتخاب اعضای خبرگان و نظارت بر کارشان

ما که آخرش نفهمیدیم! خبرگان روی رهبریه یا زیر رهبری!

در رابطه با: هاشمی: مایل به حضور درخبرگان نبودم، رهبری تكلیف كرد

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر