سوئیس پولدارترین کشور دنیا

بعد از بن علی حساب های مبارک هم در بانک های سوئیس بسته شد.
فکر کنم باید برم رو سهام این بانکها سرمایه گذاری کنم!

در رابطه:دارایی های مبارک در سویئس بسته شد

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر