حرف مردم - هفت

مشکل اصلی استان سيستان و بلوچستان رشد انفجاری جمعيت آن است. لطفا با عوامل انفجار به شدت مقابله کنید.

در رابطه با: حرف مردم روزنامه خراسان

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر