ادبيات ممه اي

ايشان در رابطه با ترك سخنراني توسط صهيونيست ها افزود :
" پيرزنو از خونه خالي مي ترسونين ؟! "


در رابطه با : سخنراني رييس جمهور محترم در سازمان ملل

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر