سران و پا هاي فتنه در سواحل معلوم است

به گفته شاهدان عيني بسيج مرد شگفت انگيز براي رصد ماموريت اطراف سواحل مازندران ديده شده.
(حق التحرير گزارش براي مممد محفوظ است)دررابطه با: امام جمعه بابل: سواحل مازندران شبيه سواحل مديترانه شده است.اگردولت اقدام نكند افرادي به من گفته اند كه خود اقدام ميكنند

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر