هفت روز گذشت

همين هفت روز پيش بود كه حميده خيرآبادي مرد.
يادش بخير ،آخرين بازي اش توي داماد كهريزك بود

رجوع كنيد به: www.andarmian.blogfa.com


در رابطه با :هفتم حميده خيرآبادي

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر