جوك جديد چي داري- سوژه جديد  چي داري  ؟
- چطور مگه ؟ باز مموتي حرفي زده ؟ هنرمند جديد از دست داديم ؟ مشايي چيزي گفته ؟  اتفاق خاصي افتاده ؟!
- بابا مگه خبر نداري ، امروز جمعه بود ها !

* در رابطه با : نماز جمعه اين هفته !

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر