سطح فناوری

از بارز ترین ویژگیهای موشک های جدید عمودی بودن و قابلییت شلیک به سمت دریاست
شبکه خبر- سخنگوی رزمایش پیامبر اعظم ۶  - واقعی

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر