اصل جنس

من یک میکرون در (جنسای) آغا، غل و غش و ناغالصی ندیدم!

در رابطه با: افاضات حسن زاده آملی

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر