یکی میخاس بره دسشویی، دیوان محاسبات کشور گفت اهمممممم

دوازده میلیارد از بودجه مملکت هاپولی شده، باش میشد کل تبریز رو تا مرگ جنتی بربری داد!

در رابطه با: گزارش دیوان محاسبات کشور

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر