حرف مردم - هجده

بابا اغتشاش که نکرده، تجاوز کرده! شما هم خیلی دیگه سخت می گیرین و بی رحمین اگه بخواین بگین اعدامش کنن...

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر