سوانح سوختگی!


فردا همگی یه سطل آب می گیریم دستمون، از میدان امام حسین با شعار "بسیجی، بسیجی، آبو بریز رو اونجات!" به سمت میدان آزادی حرکت می کنیم.

رسانه شمایید


در رابطه با: مقابله خودجوش با عوامل فتنه! و +

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر