حرف مردم - پانزده

چه کسي پاسخگوست؟ صد عدد قرص برم هگزين آزاد ۱۱ هزار ريال و با بيمه ۱۶ هزار و ۵۰۰ريال؟!

در رابطه با: حرف مردم روزنامه خراسان

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر