شهروندان خیلی درستکار

و مردمانی بودند
که در اثر جوگیری هیچ گاه قابل پیش بینی نبودند...

در رابطه با :گردش‌مالی«قهوه تلخ» چند برابر بودجه‌ فرهنگی ‌کل‌ کشور است.

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر