محمود در نیویورک

من خودم هم می خواستم محل سخنرانیُ ترک کنم ولی این صهیونیست ها بعد از رفتن درُ قفل کردن!

در رابطه با : سخنرانی احمدی نژاد در نیویورک

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر