حرف مردم - چهار

در کشورهای اطراف ايران بارندگی و سيل بيداد مي کند و در ايران اسلامی خشکسالی امان همه را بريده است. دليل آن چيست؟ وقت آن نرسيده که به خود بياييم؟

در رابطه با: حرف مردم روزنامه خراسان

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر