زماني براي مستي اسب ها

وي افزود  : 

در اين مدت دولت و مجلس به شدت مشغول کاربودند و ما احساس کرديم که به اين جلسه به عنوان زنگ تفريح نياز دارند


0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر