چشم فتنه هنوز می بیند...


آن ها

دیروز

مثل آن جوانکی بودند

که با امکانات "بسیار"

و با هزار دبدبه و کبکه

و دو چندان هارت و پورت!

مجبور می شود

به خود ارضایی...
در رابطه با: بیست و دوم خرداد هشتاد و نه0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر