کرامت زن...!

-روسریتو بکش جلو...

-آستینتو بکش پایین...

-شلوارتو بکش بالا!!

-با ایشون چه نسبتی دارین؟!

-با این وضع نمی تونین داخل شین...

-طلاق؟! مهریه؟! نفقه؟! حضانت؟!...


عاملین فساد، عاملین فحشا، عاملین زلزله، ... روزتان مبارک!


در رابطه با روز زن


0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر