خدا بيامرز

- خدا بيامرز ديشب به خوابم اومد ؟
- چي مي گفت ؟
- مي گفت ميخوام برگردم ، دلم واسه دست بند ِ سبزم تنگ شده .  

در رابطه با : خرداد پر از حادثه

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر