الهی تخم گذار بشی...

 چی می شد اگه این اتفاق برای آدم ها هم میفتاد... طرف تخم گذار میشد؟ میموند تو خونش. میشست رو تخماش!؟

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر