امسال حواستان را بیشتر جمع کنید

دیگه زمان کاری عزرائیل هم در مورد هنرمندا مشخص شده !
هر 5 روز یک هنرمند و یک در 5 هم خانوم می برن !

 در رابطه با : فوت حمیده خیر آبادی

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر