فحش داد؟!

این آمریکا همونه که یه زمانی "هیچ غلطی نمی توانست بکند"؟!


در رابطه با : کیهان: زلزله ی هائیتی هم کار آمریکا بود!

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر