چادر حجاب برتر!

وقتیکه پارچه اش از چین و طرح و رنگش از مجالس دنس و دیسکوهای اروپایی وارد شده،کجاش برتره برادر من؟

در رابطه با: چادر مشکی را ناصرالدین شاه از مجالس عیاشی اروپا آورد!

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر