تنها حوض است که می ماند،علی هم می رود

گام اول: صدوهفدهمین روز حصر خانگی سران سبز( یا به قول بسیج گفتنی: سران فتنه)
گام دوم: چهارمین روز حصرخانگی سران سرخ( یا به قول بسیج گفتنی: سران جریان انحرافی)
گام سوم: ... روز حصرخانگی سران جریان اصلی

دررابطه با : مشایی حصر خانگی شد

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر