دو(د)ر(ه)کاری بهینه

میشه اسم ما رو هم واسه این همت مضاعف، دورکاری مضاعف بنویسید؟

در رابطه با: یکماه از "دورکاری" و خانه نشینی کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی، بدون تعریف پروژه می‌گذرد

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر