در دادگاه خانواده اتفاق افتاد

یارانه‌ها برداشته شد، لبنان سه روز جشن گرفتند، بیست تا کشور هوو آفریقایی ریختن تو راهرو دادگاه خانواده!‏

در رابطه با: تهدید 20 کشور آفریقایی به قطع رابطه با ایران

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر