بیانیه شماره پنج متکی


متکی اعلام کرد (خبرِ (تکذیبِ (شنیدنِ (خبرِ برکناری خود قبل از سفر سنگال)))) را از رییس جمهور سنگال شنیده است!

در رابطه با: ادامه روکم‌کنی‌ها علیه رییس‌جمبور‌ سنگ پاهای قزوین

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر