محسن کدیور به نقل از پادشاه عربستان

کدیور: پادشاه عربستان گفتند که هم اسرائیل، هم ایران! جانم فدای عربستان!

در رابطه با: پادشاه عربستان : ايران و اسرائيل لياقت موجوديت ندارند

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر