اسلام را پاس بداریم

زین پس به جای واژه غریب و نا مانوس ایکس تری بگوییم ضربدر 3.

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر