صبر و استقامت میکنید واسه من؟!!
در مقابل ، سال 1389 از سوی رهبری سال " بـ.ـیـلاخ و دهنتون سرویسه" نامگذاری شد!


در رابطه با : نامگذاری برای سال 89
0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر