سبز سبزم ریشه دارم

آخه آدم می ترسه درخت بکاره رنگ اونم عوض کنن.


در رابطه با : 15 اسفند روز درخت کاری و تغییر رنگ پرچم ایران

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر