من نمیدونم کودوم اوشگولی به اینا گواهینامه میده!- گواهینامه، کارت خانوم...
- واسه چی جناب سروان؟! مگه چیکار کردم؟!!
- بد حرف میزنی آقا... این چه وضع حرف زدن با زن و بچه اس؟!

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر