پسرم! بلایای طبیعی هم کار آمریکاست

- یعنی آمریکا همون خداست؟

در رابطه با: کیهان و هوگو چاوز: زلزله هائیتی کار آمریکا است!

1 نظر: (خب شما چه خبر؟)

یه آدم معمولی 2 گفت...

آره کوچولو

آمریکا از خدا هم خدا تره.

ارسال یک نظر