فتنه ی سران

پس از سازش کاری میرحسین، شیخ و خاتمی، رهبری جنبش سبز به نوری زاده و سازگارا واگذار شد.

در رابطه با: زهرا رهنورد: پشت پرده سازش نمی کنیم

0 نظر: (خب شما چه خبر؟)

ارسال یک نظر